Cases - B2B Solutions

CMI

CMI (Crisis Management Initiative) on yksi maailman johtavista konfliktinratkaisujärjestöistä. Rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti järjestön presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. CMI työskentelee maailman haastavimmilla konfliktialueilla. Järjestön tavoitteena on rakentaa kestävää rauhaa epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun avulla yhdessä konfliktin kaikkien osapuolten kanssa. CMI:n palveluksessa noin 80 asiantuntijaa ja hankkeita Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Euraasiassa.

Vuonna 2011 CMI ulkoisti meille koko ICT-ympäristönsä. Lähtötilanteessa it-laitekanta oli hajanainen, etätyömahdollisuutta ei ollut eikä ryhmätyökaluja ollut käytössä. CMI:llä on työntekijöitä ympäri maailmaa sekä toimistot Helsingissä ja Brysselissä. Järjestö halusikin keskittää ICT:n yhdelle toimittajalle, joka pystyy tarjoamaan toimivat työkalut sekä matkapuhelimien, tulostuksen että it-ympäristön ylläpitoon, hankintaan ja käytön tukeen.

Vuonna 2011 Microsoftin pilvipalvelut olivat vielä kehityksensä alkuvaiheessa, mutta näimme ne potentiaaliseksi ratkaisuksi hajallaan olevien tiimien yhteistyön parantamiseksi. Vuosien varrella CMI on ottanut käyttöön Outlookin ja Teamsin lisäksi myös SharePoint-, OneDrive- ja Yammer-palvelut, hyödyntäen koko ajan kanssamme pilvipalvelujen kiihtyvää kehitystä.

CMI:n henkilökuntaa on jatkuvasti töissä maailman eri kriisialueilla, siksi tietoturva on erityisen tärkeä osa järjestön arkea. Olemme alusta alkaen panostaneet CMI:n kanssa mahdollisimman tietoturvalliseen it-ympäristöön ja työtapoihin.

Olemme räätälöineet CMI:lle oman B2B-verkkokaupan, josta he tilaavat uudet laitteet.

Esiasennamme, toimitamme ja otamme ne käyttöön yhdessä loppukäyttäjän kanssa. Samalla noudamme vanhat laitteet asianmukaisesti kierrätettäviksi. Dataa sisältävät laitteet hävitämme tietoturvallisesti sertifioidulla prosessilla.

Tällä hetkellä CMI:n työpyynnöistä sulkeutuu tunnin sisällä 96 % ja käyttäjätyytyväisyys on 4,7/5. Työpyyntöjen määrä on laskenut alkuaikojen määrästä 70 %, mikä kertoo hyvin ylläpidetystä it-järjestelmästä.

“B2B tuntee työmme ja organisaatiomme tavalla, josta on meille apua päivittäin. Olemme vuosien varrella kohdanneet yhdessä toimintaympäristömme asettamia haasteita, mistä syntyneen kokemuksen ja ymmärryksen voimin vastaamme paremmin myös tulevaisuuden haasteisiin. B2B on meille tärkeä tuki ja korvaamaton kumppani.”

– Piia Launiainen

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Siihen kuuluu noin 1600 jäsenyritystä, jotka edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa.

Vaatimus tehokkaasta ja kaikissa olosuhteissa luotettavasta tietoturvasta on itsestään selvä jokaiselle nykyaikaisessa IT-ympäristössä toimivalle organisaatiolle. Varsinkin, jos kyseessä on valtakunnallinen työnantajaliitto, johon kuuluu 1600 jäsenyritystä, parhaan mahdollisen tietoturvan varmistaminen ja sen ajan tasalla pitäminen on yksi tärkeimpiä kehityskohteita, vahvistaa Teknologiateollisuus ry:n tietohallintoasiantuntija Tiia Ryhänen. 

Teknologiateollisuuden ja B2B Solutionsin yhteistyö alkoi vuonna 2003 mobiililaitteiden ulkoistamisella ja on kehittynyt vuosi vuodelta eteenpäin. Vuonna 2014 ulkoistusta laajennettiin IT:n ylläpitopalveluihin, ja toimivasta suhteesta kertoo se, että yhteistyö on laajentunut viime vuosina kaikkien IT-palvelujen kokonaisulkoistukseksi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä kumppaniimme erityisesti päivittäisen IT-tuen ja tietoturvan operoinnista. Kuten usein sanotaan, yksi suurimpia tietoturvariskejä on käyttäjä itse ja tästä syystä pyrimme kouluttautumaan säännöllisesti sekä panostamaan tietoturvaohjeistuksiin sekä aiheesta viestintään ja näin minimoimaan riskejä. Inhimillisiin erehdyksiin on kuitenkin lähes mahdoton sataprosenttisesti varautua, Ryhänen toteaa. 

Näennäisen viattomasti syntyneet tietoturvaongelmat ovat tuttuja monessa organisaatiossa. Luottamuksellisia tietoa tallennetaan kotikoneille ja muistitikuille, verkosta ladataan tahattomasti haitallista materiaalia tai huijausviesti ei saa vastaanottajan hälytyskelloja soimaan. Näiden tilanteiden välttämiseksi tarvitaan opastusta ja koulutusta sekä ajantasaisia teknisiä varotoimia. 

– B2B Solutions on ottanut kiitettävän aktiivisen otteen yhteistyömme kehittämisessä. Heillä on selkeä käsitys siitä, mihin suuntaan IT-ympäristöämme ja tietoturvaamme on kehitettävä ja ohjattava. Seuraava suuri mielenkiinnon kohde on Microsoftin lisenssiuudistus, joka tuo mukanaan uusia ulottuvuuksia myös tietoturvaan. 

Teknologiateollisuus ry:n ja B2B Solutionsin ulkoistushankkeen laajetessa yhteistyö on myös tiivistynyt. Yhteiset tuotantopalaverit pidetään kaksi kertaa kuukaudessa eri työnanatajaliittojen kesken, kuten Metsäteollisuuden ja Kemian teollisuuden kanssa. Tuotantopalavereissa suunnitellaan tulevaisuuden panostukset sekä kehitysstrategiat ja pyritään ennakoimaan toimenpiteiden mahdolliset pullonkaulat. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi ohjelma-asennukset tai päivitykset, jotka eivät tapahdu automaattisesti, vaan joudutaan hoitamaan kone koneelta käsin.

– Meille on alusta lähtien ollut tärkeää B2B Solutionsin tarjoama mutkaton ja joustava palvelu, nopea reagointi ongelmatilanteissa sekä nimetyt, jo hyviksi tutuiksi muodostuneet asiantuntijat. Kun avuksemme osoitetuilla asiantuntijoilla on näköalaa myös aiempaan yhteiseen historiaamme, on oikeiden ratkaisujen löytäminen yhdessä paljon helpompaa, Tiia Ryhänen Teknologiateollisuus ry.

Salomaa yhtiöt

Kiihkeässä rytmissä toimivan ja jatkuvasti uudistuvan mainosalan on oltava kehityksen kärjessä – myös IT-järjestelmien, laitteiden ja palvelujen osalta. Siksi Salomaa, alan suurin suomalainen markkinointiin ja mainontaan keskittynyt yhtiöryhmä, on valinnut ulkoistuskumppanikseen B2B Solutionsin.

Ville Viherä, Salomaan palvelupäällikkö, on ollut mukana yhteistyön alusta lähtien ja B2B Solutionsin palvelut ja sujuva toimintatapa ovat tulleet hänelle tutuiksi. – B2B Solutions on ollut yhteistyökumppanimme jo pitempään ja siellä ymmärretään meidän tyyppisemme yrityksen vaatimukset nopeudesta ja kitkattomuudesta. Asiakkaidemme aikataulut edellyttävät ehdotonta täsmällisyyttä ja kun työtä tehdään toisinaan ankarienkin aikataulupaineiden alla, B2B Solutionsin ripeys ja joustavuus ovat olleet meille suureksi hyödyksi, toteaa Ville.


Yhteinen sävel löytyi heti


Molemmille osapuolille oli alusta pitäen selvää, mitä oltiin tekemässä. Uuteen puhelinpalvelujärjestelmään siirryttäessä tiivis yhteistyö, avoin kommunikaatio ja viikoittainen seuranta varmistivat, että toteutunut lopputulos on vastannut odotuksia.

– B2B Solutionsin puhelintuki on ollut kaikkien yhtiöidemme käytössä nyt muutaman vuoden. Kyseessähän on melkoisen iso kokonaisuus, Ville kuvailee. – Saimme selkeän kokonaisehdotuksen meille sopivimmasta ratkaisusta, ja lopputulos on ollut juuri kuten oli sovittu.

Myös toiveisiin ja ehdotuksiin yksityiskohtien viilauksista on tartuttu sangen joustavasti.

Ulkoistamisyhteistyön onnistumisen ratkaisevat yhteinen näkemys laatutasosta, keskinäinen luottamus ja avoimet keskustelusuhteet. Salomaan ja B2B:n tapauksessa esiin nousseista haasteistakin puhutaan hyvässä hengessä. Workshopit ja säännölliset kuukausipalaverit tarjoavat mahdollisuuden uuden ideointiin ja palautteen antamiseen.

Arvokkaaksi on koettu, että B2B Solutions on osoittanut Salomaan käyttöön useamman asiantuntijan, jotka tuntevat asiakkaan tilanteet ja tarpeet. Lisäksi apuna on asiantuntijoiden Knowledge Base, johon kirjataan tehdyt toimenpiteet, ja josta voidaan hakusanoin nopeasti etsiä ratkaisuja jo aiemmin todettuihin ongelmakohtiin. Tämän tietokannan kasvattaminen onkin Villen mielestä tärkeä kehitysalue.


IT-tuen luotettavuus ja laitteiden elinkaaren hallinta tärkeässä osassa

Ylivoimaisen tärkeäksi Salomaalla on koettu puhelintuen luotettavuus ja yhteistyön myötä parantunut asiantuntijoiden tavoitettavuus. Tieto liikkuu nyt nopeasti ja ratkaisu löytyy saman tien tai tarvittavat toimenpiteet saadaan alulle nopeasti. Myös loppukäyttäjät ovat suhtautuneet uudistuksiin positiivisesti.

Nykyään myös Salomaan työasemat ja tulostimet tulevat B2B:ltä.

– Esimerkiksi Salomaan videotiimi käyttää Dellin tehotyöasemia. He määrittelivät koneiden speksit ja me yhdessä konfiguroimme halutunkaltaisen laitteen. Pystyimme toimittamaan laitteet suoraan Dellin tehtaalta noin 2-3 viikossa ja tarjoamaan koneet ja ylläpidon yhdellä kuukausimaksulla, toteaa Kari Wijkberg B2B Solutionsilta.

– Laitehankintojen ulkoistaminen on lähes poikkeuksetta järkevä ratkaisu. Vaikka kyseessä on päällisin puolin yksinkertaiselta ja mekaaniselta vaikuttava prosessi, eri vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin perehtyminen sekä kokonaisuuden ja elinkaaren hallinta vaativat aivan oman osaamisensa ja sitä B2B Solutionsilta on löytynyt. Kaiken kaikkiaan yhteistyömme on hyvin tiivistä ja helpompaa, kun työasemalaitteet tulevat yhdeltä toimittajalta, toteaa Ville Viherä, Salomaan palvelupäällikkö.


Salomaa Group on Pohjoismaiden suurin perheomisteinen markkinointipalveluja ja liikkeenjohdon konsultointia tarjoava yhtiöryhmä, johon kuuluvat Dagmar, Kaski Agency, SEK, Quru, Vimma ja Voitto.